تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1373 
الهیات و معارف اسلامی 
موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
 
دکترا 
 
تاریخ اسلام 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
 
فوق لیسانس 
1379 
تاریخ 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
 
خارج