سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیمای قم  
پژوهشگر 
1376/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن تاریخ پژوهان  
عضو هیات مدیره  
1383/01/03 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)  
عضو هیئت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
-----